επιστολές προς έχοντες ώτα ακούειν

info@finees.info
Φινεές
“Και έστη Φινεές και εξιλάσατο, και εκόπασεν η θραύσις
και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν εως του αιώνος”